TEBMED KADIN SAĞLIĞI VE TÜM BEBEK HİZ. LTD. ŞTİ.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 1. VERİ SORUMLUSU
  Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla TEBMED KADIN SAĞLIĞI VE TÜM BEBEK HİZ. LTD. ŞTİ. tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca
  aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
 2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI
  Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6.
  maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Şirket tarafından aşağıda
  yer alan amaçlar kapsamında işlenebilecektir:
 • Müşteriye Dokunan Süreç ve Operasyonların Yürütülmesi,
 • Pazarlama Operasyonlarının Yürütülmesi.
  Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler,
  www.ercanbastu.com adresinden erişilebilen TEBMED KADIN SAĞLIĞI VE TÜM BEBEK HİZ. LTD. ŞTİ.
  Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yer almaktadır.
 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI
  Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9.
  maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, TEBMED KADIN SAĞLIĞI VE TÜM BEBEK HİZ. LTD. ŞTİ. tarafından aşağıda yer alan
  amaçlar doğrultusunda iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve
  yetkili özel kişilere aktarılabilecektir:
 • Müşteriye Dokunan Süreç ve Operasyonların Yürütülmesi,
 • Pazarlama Operasyonlarının Yürütülmesi
 • Online ödemelerin yapılması
 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
  Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında ve elektronik ortamda
  elektronik posta (e-posta), kısa mesaj (sms), Şirket web siteleri, diğer web siteleri, formlar,
  pazarlama otomasyonları, çağrı merkezleri, şikâyet yönetim sistemleri, sosyal medya mecraları,
  mobil uygulamalar, Hotjar, Facebook Pixel, Google ürünleri yöntemi, referanslar, fiziki ortamda satış
  ofislerinde ve organizasyonlarda veya etkinliklerde müşteri talep formları aracılığı yöntemi ile
  toplanacaktır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme
  şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve
  aktarılabilmektedir.
 2. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ
  Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
   Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
   Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
   Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
  öğrenme,
   Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
   Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve
  bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
  isteme,
   Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini
  gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini
  isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere
  bildirilmesini isteme,
   İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize
  bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
   Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın
  giderilmesini talep etme.
  Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.ercanbastu.com adresinden ulaşabileceğiniz
  TEBMED KADIN SAĞLIĞI VE TÜM BEBEK HİZ. LTD. ŞTİ. Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak
  Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde
  başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde
  Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep
  edilebilecektir.
  TEBMED KADIN SAĞLIĞI VE TÜM BEBEK HİZ. LTD. ŞTİ. MÜŞTERİLERİNİN
  KİŞİSEL VERİLERİNKORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ
  TEBMED KADIN SAĞLIĞI VE TÜM BEBEK HİZ. LTD. ŞTİ. Müşterilerinin Kişisel Verilerinin Korunması ve
  İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni okudum ve bu kapsamda kişisel verilerimin, ürün ve hizmetlere
  ilişkin pazarlama ve satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri ile ilgili süreçlerinin ve müşteri
  memnuniyeti aktivitelerinin yürütülmesi ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
  amaçlarıyla işlenmesini kabul ediyorum.

Tips to Find the Best Nursing Paper Writing Service While searching for the best nursing essay writing service, you might be nursing papers wondering which to select. The best products and services are not cheap. So why would you pay a premium price for top-quality nursing documents? It is not necessary to pay higher for superior high-quality results. However, a quality nursing paper writing service yet cost-effective. Below are some tips to find the ideal nursing essay writing service.